ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları

Profesyonel ISO 23601 Standartlarında Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları 
ISO Standartları ve işyerlerinde Acil durum yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelik esaslarına uygun olarak hazırlanmaktadır
sivil savunma yangın tahliye krokisi örneği
Mevzuat karşılıklarıyla gösterimi gereken “ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planlarında Ana Unsurları”

Kullanılan Görseller “Tanıtım – Bilgilendirme” Amaçlıdır, Gerçek Çalışmalar Farklılık Gösterebilir

Animated TP020 Acil Durum ve Yangın Okul Kat Tahliye Panı ISO23601

Tahliye Planları güncel “İşyerlerinde Acil Durum Yönetmeliği” ve bağlı mevzuat
hükümlerine göre tanzim edilecektir. 01 Ekim 2021 tarihli yönetmelik güncellemesi hükümleri dikkate alınmıştır.

Acil Durum ve Yangın Saha Tahliye Planları [Dekota] [Vinyl]
Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları
Oda Kapı Arkası Tipi Acil Durum ve Yangın Tahliye Planları
Risk Haritası ve Acil Durum Başlıkları Eşleştirmesi
Acil Durum Önleyici Tedbir panosu – Acil Durum Müdahale Prosedür Panosu – 32 Çeşit
Trafik Yönetimi Haritası
Trafik Yoğunluğu Haritası
EX Patlama Haritası

Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planı, Risk Analizi esaslı hazırlanan ADP dosyasının özet grafiği niteliğinde hazırlanır.

 • “İşyerlerinde Acil Durum Yönetmeliği” Madde 5 gereği çalışan ve ziyaretçilerin bilgilendirilmesi esasına göre düzenlenir.
 • Tahliye Krokisi olan isimlendirilen çalışma, çıkışı gösteren kroki olmayıp, “İşyerlerinde Acil Durum Yönetmeliği” Madde 10 gereği “Binaların yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” Madde 30-31-32-33 gereği düzenlenmiş ve işaretlenmiş acil kaçış yollarını gösterir.
 • “İşyerlerinde Acil Durum Yönetmeliği” Madde 12 gereği risk analizinde belirtilen tehlikeler, müdahale envanterlerini gösterir.
 • ADP dosyası kapsamında gerekli hallerde acil durum veya özel durum emredici KKD vb envanterleri yerleri işaretlenir.
 • Risk analizi, ADP Dosyası ve Tahliye kat planı bilgileri örtüşmek zorundadır.
 • Tahliye Kat Planına Genel Acil Durdurma Butonu/ları (elektrik kesme gaz kesme) işaretlenir.
 • Asılan Tahliye Kat Planları genellemedir. ADP dosyası kat/bölüm/eklenti bazında ve ADP başlıklarına göre tahliye planı devşirme ve ADP dosyasına entegre edilmesi ayrı bir çalışmadır.
 • Tehlikeli alan/ekipman vb Risk Unsurlarını ve ilgili ADP Başlıklarının işaretlendiği “Risk Haritası” ayrı bir çalışmadır.
 • Toplantı salonları vb alanlarda gösterilmek üzere “Güvenlik Bilgilendirme Videosu” (Safety Brief) ayrı bir çalışmadır.
 • ADP dosyası kapsamında, ziyaretçi çalışan bilgilendirme zorunluluğu gereği belirlenen önleyici tedbirler ve müdahale prosedürleri panoları ve bu çalışmaların ADP dosyasına entegrasyonu ayrı bir çalışmadır.
 • Tahliye Kat Planları, tüm giriş çıkışlar, katlar, katlarda ulaşım noktaları, işyeri bölümlerinde asılmak üzere gerekli sayıda tekrarlanarak hazırlanır.
 • Konaklama yapılan tesislerde “Oda Tipi” tahliye kat planı, koridorda asılı tahliye kat planının devamı nitelikli olup, konaklayan kişi/lerin sadece alarm, kaçış yolu ve önemli tehlike unsurlarının işaretlendiği daha basit çalışmalardır.
 • Ofis büro vb nitelikte çok bölümlü çalışma ortamlarında her oda kapı arkasında “Oda Tipi” tahliye kat planı uygulanması fevkalade tavsiye edilir.
 • Çok geniş tabanlı ve bölümlere ayrılmış işyerlerinde, bölümler arası mesafelerin BYKHY hükümlerince kaçış yolu mesafesi uzun olması, ilgili bölümlerin yönetmeliğe uygun 2 kaçışa sahip olmaları durumunda Kısmi Tahliye Kat Planları hazırlanır.
 • AVM, İşmerkezi, çoklu işyeri işletmecisinin bir arada olduğu durumlarda Bina Yönetimi ADP dosyası ve Tahliye Kat Planları esastır. Alt işyerleri kendi ADP dosyaları ve tahliye planları Yönetim Planlarına uymak zorundadır. Mevzuata uygun olmayan Yönetim Planlarından, Alt işyeri bildirim yapmak mukabili kaçınabilir ve mevzuata uygun kendi planlarını arz eder. Yönetim, Alt işyerlerinin mevzuata uygun olmayan planlarından, yönetim planlarına entegre olmamasından sorumludur. Yönetim tüm Alt İşyerlerine Yönetim ADP dosyası ve Tahliye Kat Planları hakkında bilgilendirir.
 • Çoklu kaçış kapıları, merdivenler ve toplanma alanları vb. hususlar numaralandırılır. ADP dosyası bilgileriyle örtüşmesi yapılır.
Talimat ve Toplanma Alanı Modül İlaveli Tahliye Planı Örneği

Risk Anilizi – ADP Dosyası – Tahliye Kat Planı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (Aralık 2012)

 • İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri MADDE 11
 • (2) İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. (işveren zararlardan dolayı rücuda bulunabilir)
 • – (3) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır.

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (Haziran 2013)

MADDE 8 – (1) İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar, yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ile aşağıdaki ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenir
MADDE 12 – (6) İşyerlerinde kimyasal yayılım, parlama veya patlama tehlikesi ve benzeri özel riskleri barındıran bölümler

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (Aralık 2012)

 • MADDE 16 – (1) İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilir.

Risk analizi, işyerindeki tehlikelerin nerede olduğunun tespitiyle başlar
Şiddeti yüksek ber taraf edilemeyen her risk için ADP başlığı tanımlanır.

ADP Small Chart 006 linked 60×90
Acil Durum Planları Önleyici Sınırlandırıcı Tedbirler Panosu 12 Modül 75x120cm (Modüller 18x30cm)
 • ADP dosyası yangın nedir, yangına karşı alınan tedbirler, müdahale prosedürü, söndürme ekibi dosyası DEĞİLDİR.
 • ADP dosyası (örneğin) işyerinde kazan dairesinde doğalgaz sebepli yangın çıkması riskine karşı, kazan dairesinde emredici ve yasaklayıcı durumlar, önleyici tedbirler, yangın çıkarsa kazan dairesinde uygulanacak müdahale prosedürü, söndürme ekibi, kazan dairesinde tatbikat, bulundurulacak müdahale envanterleri ve KKD’lerin dokümante edildiği dosyadır.
 • Aynı çalışma Mutfak bölümünde yapılır. örneğin F sınıfı yangına karşı, atölyede B sınıfı yangına karşı ayrı ayrı ele alındığı ADP başlıklarını bölümler ve tehlike birimleri bazında ele alan dosyadır.
 • – Hafif yaralanma, orta yaralanma ve ağır yaralanma tek başlıkta olamaz, riskleri, tedbirleri ve müdahaleleri farklıdır.
 • – Solunum, gıda, deri, alerjen, sokma ısırma zehirlenmeleri ayrı başlıklardır.
 • – Her yangın sınıfı, risk, tedbir ve müdahale farklılıkları sebebiyle ayrı başlıklardır.
 • – Afet nitelikli “Sel, Su taşkını” ile işyeri dahilinde “Boru Patlaması” Tesisat arızası, su baskını farklıdır.
 • – Asansörde, yangında, depremde mahsur kalma farklı başlıklardır.
 • – Öngörülemeyen durumlar için “Beklenmedik Durum” başılığı gereklidir.
ISO 23601 Acil Durum ve Yangin Tahliye Kat Planları
ISO23601 bu konuda uluslararası standarttır. Mevcut mevzuatın gerekleri yanında, “tahliyeplanlari.com” ISO7010 Uyarı Sembolleri Uluslararası Standartını kullanarak tahliye planı üzerinde işaretlemeleri hazırlamaktadır. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik hükümleri paralelinde ISO16069 Acil Durum Kaçış Standartlarını uygulamaktadır.

Risk analizinde tespit edilen, ADP başlığı açılan her tehlike unsuru Tahliye Kat Planına işaretlenir. İlişkilendirilen müdahale envanterleri, önleyici sınırlandırıcı envanterler, gerekli hallerde KKD’ler işaretlenir. Kaçış yolları ve etkisi işaretlenir.
ADP dosyasına ilgili kat/bölüm ve ADP başlığı detayında tahliye kat planı entegre edilerek, tedbirler örtüştürülür.
Fiili varlık ve Tahliye Planı üzerinde işaretlenen hususlar mukayese edilince gerek risk analizi gerek ADP dosyasında eksik olup olmadıkları hemen fark edilir.

“ISO 23601:2009 establishes design principles for displayed escape plans that contain information relevant to fire safety, escape, evacuation and rescue of the facility’s occupants. These plans may also be used by intervention forces in case of emergency. These plans are intended to be displayed as signs in public areas and workplaces.”

Digital video format ISO 23601 2020 evacuation floor plan template, emergency plans, Emergency Evacuation Floor Plans

Fire Evacuation Plans / Fire Escape Plans, Escape and evacuation plan signs, Fire Evacuation & Escape Floor Layout Plans, Safety identification

Flucht- und Rettungsplan nach DIN ISO 23601

Son Yazılar

Okul Binasında Entegre Risk Haritası ADP Başlıkları Tahliye Planı Ekip ve Tatbikatlar

Hazırlanan “Tahliye Planları” basit çıkışı gösteren kroki değildir Üstteki resimlerdeki örnekler, basit çıkışı gösteren krokilerdir Risk unsurları doğru tespit edilmedikçe “Acil Durum Eylem Planı” ve “Tahliye Planı” çalışmaları doğru olmayacaktır Bir okul binasında, hazırlanan “Acil Durum Eylem Planında” travmanın ne olduğu, travma önleyici tedbirleri nedir, travma sınırlandırıcı tedbirler nedir gibi ansiklopedik bilgilere yer verilmişse hazırlanan … Okumaya devam edin Okul Binasında Entegre Risk Haritası ADP Başlıkları Tahliye Planı Ekip ve Tatbikatlar

Kurumlar İçin Entegre Çalışma Örneği

ISO 23601 Tahliye Plani  ISO 7010 Risk Haritasi  ADP önleyici Tedbir Panosu  ADP Müdahale Prosedür Panosu Örneği Bu çalışma örnekleri kendi aralarında entegre bilgi içermekle beraber, bu bilgiler Acil Durum Planı Dosyası içeriklerini oluşturmaktadır. Risk işyerinde nerede?  Riskin karşılığı ADP Başlığı /ları Nedir? Riskin olduğu noktada, riske karşı hangi önleyici tedbirler alınmıştır? Risk gerçekleşmesi halinde … Okumaya devam edin Kurumlar İçin Entegre Çalışma Örneği

More Posts